Zarząd spółdzielni jest wybierany przez Radę Nadzorczą na czas nieokreślony, w głosowaniu tajnym, spośród członków Spółdzielni.

Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni, składa oświadczenia woli w jej imieniu oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Ponadto Zarząd podejmuje, w formie uchwał, wszelkie decyzje dotyczące działalności Spółdzielni, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych lub w Statucie dla innych organów Spółdzielni.
Ze swej działalności Zarząd składa coroczne sprawozdanie Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu Członków Spółdzielni.

Zarząd

Jednoosobowy zarząd – Prezes Ryszard Jaroniec

Prezes Zarządu przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 15:00 do 17:00 w siedzibie Spółdzielni.
Prosimy Państwa o umówienie terminu spotkania telefonicznie bądź osobiście w sekretariacie Spółdzielni, ponieważ w przypadku dużej liczby interesantów pierwszeństwo mają osoby umówione wcześniej.

Pełnomocnicy oraz pracownicy Zarządu

Dyrektor ds. Finansowych i technicznych Piotr Leszkowski

Kierownik ds. Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Adam Jarmoliński

Kierownik Działu Członkowsko-Lokalowego Agnieszka Filipczak

Główna Księgowa Ewa Borowiak

Rada nadzorcza

Zakres działania Rady Nadzorczej, jej wewnętrzną strukturę, w tym zakres działania komisji stałych oraz tryb obradowania i podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą określa Statut Spółdzielni oraz Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków.

Dyżur członka Rady Nadzorczej: w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 15:00 – 17:00 w siedzibie Zarządu,
prosimy o uprzednie telefoniczne zgłoszenie tematu spotkania tel.: 61 8111 591.

Skład rady nadzorczej

RADA NADZORCZA WYBRANA NA KADENCJĘ 2023-2026

Przewodniczący RN – Paweł Daszkiewicz

Z-ca przewodniczącego RN – Maria Libera-Raczyńska

Sekretarz RN – Regina Miśko

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Elżbieta Jankowska

Przewodniczący Komisji Techniczno-Samorządowej – Tadeusz Wardaszka

Ewa Gąsiorek

Dawid Olejniczak

ORGANY RADY NADZORCZEJ

Prezydium:
Przewodniczący RN – Paweł Daszkiewicz
Z-ca przewodniczącego RN – Maria Libera-Raczyńska
Sekretarz RN – Regina Miśko

Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca – Elżbieta Jankowska
Z-ca przewodniczącej – Regina Miśko
Członek komisji – Ewa Gąsiorek

Komisja Techniczno-Samorządowa
Przewodniczący – Tadeusz Wardaszka
Z-ca przewodniczącego – Maria Libera-Raczyńska
Członek komisji – Dawid Olejniczak

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. 23 Lutego w Koziegłowach

os. Leśne 18A
62-028 Koziegłowy

NIP: 7770020597 | KRS: 0000095117
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Biuro

Biuro czynne:
pon. 7.00 – 17.00
wt.-czw. 7.00 – 15.00
pt. 7.00 – 13.00