os. Leśne 18A, 62-028 Koziegłowy

ZARZĄD

Zarząd Spółdzielni

Zarząd Spółdzielni jest wybierany przez Radę Nadzorczą na czas nieokreślony, w głosowaniu tajnym, spośród członków Spółdzielni.

Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni, składa oświadczenia woli w jej imieniu oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Ponadto Zarząd podejmuje, w formie uchwał, wszelkie decyzje dotyczące działalności Spółdzielni, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych lub w Statucie dla innych organów Spółdzielni.

Ze swej działalności Zarząd składa coroczne sprawozdanie Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu Członków Spółdzielni.

Skład Zarządu

Prezes (zarząd jednoosobowy) – inż. Ryszard Jaroniec

Prezes Zarządu przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 15:00 do 17:00 w siedzibie Spółdzielni.
Prosimy Państwa o umówienie terminu spotkania telefonicznie bądź osobiście w sekretariacie Spółdzielni, ponieważ w przypadku dużej liczby interesantów pierwszeństwo mają osoby umówione wcześniej.

Pełnomocnicy Zarządu

Dyrektor ds. Finansowych i Technicznych – mgr Piotr Leszkowski

Kierownik ds. Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi – mgr inż. Adam Jarmoliński

Kierownik Działu Członkowsko-Lokalowego – mgr Agnieszka Filipczak

Główna Księgowa

Ewa Borowiak

Rada Nadzorcza wybrana na kadencję 2019-2022

Skład Rady Nadzorczej

Przewodniczący RN – Maria Libera-Raczyńska

Z-ca przewodniczącej RN – Paweł Daszkiewicz

Sekretarz RN – Tadeusz Wardaszka

Elżbieta Jankowska

Witold Skoczylas

Jerzy Maniak

Zbigniew Woldański

Organy Rady Nadzorczej

Prezydium:
Przewodniczący RN – Maria Libera-Raczyńska
Z-ca przewodniczącej RN – Paweł Daszkiewicz
Sekretarz RN – Tadeusz Wardaszka

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Paweł Daszkiewicz
Z-ca przewodniczącego – Elżbieta Jankowska
Członek komisji – Jerzy Maniak

Komisja Techniczno-Samorządowa:
Przewodniczący – Tadeusz Wardaszka
Z-ca przewodniczącego – Witold Skoczylas
Członek komisji – Zbigniew Woldański

Zakres działania Rady Nadzorczej

Zakres działania Rady Nadzorczej, jej wewnętrzną strukturę, w tym zakres działania komisji stałych oraz tryb obradowania i podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą określa Statut Spółdzielni oraz Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków.

Dyżur członka Rady Nadzorczej: w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 15:00 – 17:00 w siedzibie Zarządu,
prosimy o uprzednie telefoniczne zgłoszenie tematu spotkania tel.: 61 8111 591.

Z uwagi na trwającą epidemie COVID 19 – z dniem 01.12.2021 r. decyzją Rady Nadzorczej, zostaje wstrzymany do odwołania dyżur członka Rady Nadzorczej.