os. Leśne 18A, 62-028 Koziegłowy

Praca – radca prawny

Praca dla Radcy Prawnego w Spółdzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego w Koziegłowach

Spó­ł­dzie­l­nia Mie­sz­ka­­nio­­wa im. 23 Lu­­te­­go w Ko­­zie­­gło­­wach po­­szu­­ku­­je Ra­d­cy Pra­w­ne­­go. Dzia­­ła­­my na ry­n­ku od 1982 r. Na­­sza dzia­­ła­l­ność obe­j­mu­­je trzy pod­sta­­wo­­we fi­­la­­ry: za­­rzą­­dza­­nie nie­­ru­­cho­­mo­­­ścia­­mi, dzia­­ła­l­ność spo­­łe­cz­no – ku­l­tu­­ra­l­ną oraz re­­a­li­­za­­cję no­­wych in­­we­­sty­­cji bu­­do­w­la­­nych.

Za­­ło­­żo­­ne ce­­le re­­a­li­­zu­­je­­my z po­­wo­­dze­­niem, o czym świa­d­czą li­cz­ne ce­r­ty­­fi­­ka­­ty i otrzy­­ma­­ne na­­gro­­dy, jak m. in. „Wia­­ry­­go­d­ny Par­t­ner w Bi­­zne­­sie”, „Spó­ł­dzie­l­nia Go­d­na Po­­le­­ce­­nia”, „Li­­der Prze­d­się­­bio­r­czo­­­ści 2021″ nada­­ny przez Biu­­ro Pro­­mo­­cji Go­­spo­­da­r­czej i Ce­r­ty­­fi­­ka­­cji w Po­­zna­­niu w po­­ro­­zu­­mie­­niu z Ra­­dą Pro­­gra­­mo­­wą oraz Wie­l­ko­­po­l­skim Zwią­z­kiem Pra­­co­­da­w­ców „LEWIATAN”

Twój za­­kres obo­­wią­z­ków:

 • pro­­wa­­dze­­nie w imie­­niu Spó­ł­dzie­l­ni po­­ste­­po­­wań są­­do­­wych (przede wszy­st­kim spraw o za­­pła­­tę), w tym spo­­rzą­­dza­­nie po­­zwów, wnio­­sków, pism pro­­ce­­so­­wych, śro­d­ków za­­ska­r­że­­nia, ugód są­­do­­wych,
 • re­­pre­­ze­n­ta­­cja Spó­ł­dzie­l­ni w po­­stę­­po­­wa­­niach eg­ze­­ku­­cy­j­nych (w tym ta­k­że w spra­­wach o eks­­mi­­sję),
 • wy­­stę­­po­­wa­­nie w imie­­niu Spó­ł­dzie­l­ni w po­­stę­­po­­wa­­niu ad­­mi­­ni­­stra­­cy­j­nym i sądowo-ad­­mi­­ni­­stra­­cy­j­nym,
 • przy­­go­­to­­wy­­wa­­nie zgło­­sze­­nia wie­­rzy­­te­l­no­­­ści oraz re­­pre­­ze­n­ta­­cja Spó­ł­dzie­l­ni w po­­stę­­po­­wa­­niu upa­­dło­­­ścio­­wym lub re­­stru­k­tu­­ry­­za­­cy­j­nym,
 • skła­­da­­nie wnio­­sków w po­­stę­­po­­wa­­niu wie­­czy­­sto­k­się­­go­­wym,
 • spo­­rzą­­dza­­nie pro­­je­k­tów umów, opi­­nii pra­w­nych, pism, ugód po­za­są­­do­­wych oraz in­­nych do­­ku­­me­n­tów w bie­­żą­­cej dzia­­ła­l­no­­­ści Spó­ł­dzie­l­ni,
 • do­­ra­dz­two pra­w­ne w szcze­­gó­l­no­­­ści w za­­kre­sie pra­­wa spół­­dzie­l­cze­­go, cy­­wi­l­ne­­go, nie­­ru­­cho­­mo­­­ści (ta­k­że w za­­kre­sie dot. wspó­l­not mie­sz­ka­­nio­­wych), go­­spo­­da­r­cze­­go, ad­­mi­­ni­­stra­­cy­j­ne­­go, ka­r­ne­­go i upa­­dło­­­ścio­­we­­go
 • in­­ne czy­n­no­­­ści zwią­­za­­ne ze świa­d­czo­­ną po­­mo­­cą pra­w­ną.

Na­­sze wy­­ma­­ga­­nia:

 • upra­w­nie­­nia ra­d­cy pra­w­ne­go,
 • do­­świa­d­cze­­nie w re­­pre­­ze­n­ta­­cji są­­do­­wej,
 • zna­­jo­­mość i umie­­ję­t­ność spra­w­ne­go sto­­so­­wa­­nia obo­­wią­­zu­­ją­­cych prze­­pi­­sów pra­w­nych,
 • umie­­ję­t­ność do­­ko­­ny­­wa­­nia ana­­li­­zy pra­w­nej i re­­da­­go­­wa­­nia pism pro­­ce­­so­­wych,
 • sa­­mo­­dzie­l­ność oraz do­­kła­d­ność i su­­mie­n­ność w re­­a­li­­za­­cji po­­wie­­rzo­­nych za­­dań.

Ofe­­ru­­je­­my:

 • umo­­wa o pra­­cę na 1/2 eta­­tu, lub w ra­­mach pro­­wa­­dzo­­nej dzia­­ła­l­no­­­ści go­­spo­­da­r­czej,
 • mo­ż­li­­wość do­­sko­­na­­le­­nia ko­m­pe­­te­n­cji po­­przez sy­s­tem szko­­leń,
 • sa­­mo­­dzie­l­ność w wy­­ko­­ny­­wa­­niu po­­wie­­rzo­­nych za­­dań,
 • mi­­łą at­mo­s­fe­­rę w pra­­cy.

Aby wziąć udział w re­­kru­­ta­­cji prze­­ślij swo­­je CV na ad­­res:

Spó­ł­dzie­l­nia Mie­sz­ka­­nio­­wa im. 23 Lu­­te­­go w Ko­­zie­­gło­­wach, Os. Le­­śne 18A, 62-028 Ko­­zie­­gło­­wy, bądź na adres email sm@kozieglowy.com.pl

Uprze­j­mie in­­fo­r­mu­­je­­my, że sko­n­ta­k­tu­­je­­my się ty­l­ko z wy­­bra­­ny­­mi ka­n­dy­­da­­ta­­mi.

Pro­­si­­my o do­­pi­­sa­­nie klau­­zu­­li: Wy­­ra­­żam zgo­­dę na prze­­twa­­rza­­nie mo­­ich da­­nych oso­­bo­­wych dla po­­trzeb nie­­zbę­d­nych w pro­­ce­­sie re­­kru­­ta­­cji.