Zarząd Spółdzielni

Zarząd Spółdzielni jest wybierany przez Radę Nadzorczą na czas nieokreślony, w głosowaniu tajnym, spośród członków Spółdzielni.

Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni, składa oświadczenia woli w jej imieniu oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Ponadto Zarząd podejmuje, w formie uchwał, wszelkie decyzje dotyczące działalności Spółdzielni, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych lub w Statucie dla innych organów Spółdzielni.

Ze swej działalności Zarząd składa coroczne sprawozdanie Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu Członków Spółdzielni.

Skład Zarządu (zarząd jednoosobowy):
PREZES - inż. RYSZARD JARONIEC

Prezes Zarządu przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 15ºº do 17ºº w siedzibie Spółdzielni.
Prosimy Państwa o umówienie terminu spotkania telefonicznie bądź osobiście w sekretariacie Spółdzielni, ponieważ w przypadku dużej liczby interesantów pierwszeństwo mają osoby umówione wcześniej.

Pełnomocnicy Zarządu:
- Dyrektor ds. Finansowych - mgr Piotr Leszkowski
- Kierownik ds. Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi - mgr inż. Adam Jarmoliński
- Kierownik Działu Członkowsko-Lokalowego - mgr Agnieszka Filipczak


Rada Nadzorcza wybrana na kadencję 2016-2019

Skład Rady Nadzorczej:
- Orlik Czesław - przewodniczący RN
- Jeliński Marek - z-ca przewodniczącego RN
- Grembowski Piotr - sekretarz RN
- Potok Krystyna
- Woldański Zbigniew
- Brzeski Bogusław

Organy Rady Nadzorczej:

Prezydium:
przewodniczący RN – Orlik Czesław
z-ca przewodniczącego RN – Jeliński Marek
sekretarz RN – Grembowski Piotr

Komisja Rewizyjna:
przewodniczący – Potok Krystyna
z-ca przewodniczącej – Jeliński Marek
członek komisji – Grembowski Piotr
członek komisji – Orlik Czesław

Komisja Techniczno-Samorządowa:
przewodniczący – Woldański Zbigniew
z-ca przewodniczącego – Brzeski Bogusław
członek komisji – Zborowski Henryk

Zakres działania Rady Nadzorczej, jej wewnętrzną strukturę, w tym zakres działania komisji stałych oraz tryb obradowania i podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą określa Statut Spółdzielni oraz Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków.

Dyżur członka Rady Nadzorczej: w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 15:00 - 17:00 w siedzibie Zarządu (prosimy o uprzednie telefoniczne zgłoszenie tematu spotkania tel.: 61 8111 591).

Wyróżnienia