Wymiana okien

W zakresie stolarki okiennej podział obowiązków między Spółdzielnię a lokatorów określony został w § 9 „Regulaminu obowiązków Spółdzielni oraz lokatorów w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z lokatorami zwalniającymi lokale”. Zgodnie z ww. regulaminem Spółdzielnia dokonuje wymiany okien w częściach wspólnych budynku, natomiast w lokalach spółdzielczych okna są naprawiane (z wyjątkiem lokali o statusie pełnej własności). W sytuacji, gdy lokator zdecyduje się na wymianę okien obowiązuję następująca procedura:

  • 1) złożenie pisemnego wniosku do Spółdzielni o wyrażenie zgody na wymianę okien (należy podać planowany termin wymiany oraz rodzaj montowanych okien),
  • 2) prace montażowe związane z wymianą okien należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz własnym staraniem i na własny koszt, zachowując typ i kolor okien obecnie wbudowanych,
  • 3) obowiązuje zakaz składania zdemontowanych okien i gruzu pod śmietnikiem; po wymianie należy dokonać utylizacji okien i parapetów własnym staraniem i na własny koszt – w tym celu należy przedłożyć w dziale eksploatacji dokument potwierdzający właściwą utylizację starych okien (w przypadku wywozu starych okien przez firmę dokonującą wymiany prosimy o oświadczenie własne).

Nadmieniamy, że w przypadku montowania okien PCV należy stosować w mieszkaniu intensywniejsze wietrzenie, niż przy oknach drewnianych. Okna PCV winny być zaopatrzone w funkcję rozszczelniania oraz posiadać nawietrzaki zamontowane w ramie skrzydła okiennego, gwarantujące krotność wymiany powietrza w danym pomieszczeniu zgodnie z obowiązującą POLSKĄ NORMĄ nr PN – 83 B – 0343.

Więcej o prawidłowej wentylacji mieszkań tutaj.

Nieprawidłowe wietrzenie mieszkania może powodować powstawanie pleśni na ścianach wskutek nadmiernej wilgotności powietrza. Spółdzielnia nie ponosi w takim przypadku odpowiedzialności. Koszty związane z odgrzybianiem i odmalowaniem lokalu ponosi użytkownik lokalu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej wentylacji lokalu wyposażonego w instalację gazową – ze względów bezpieczeństwa - nastąpi odcięcie dopływu gazu do lokalu do momentu protokolarnego stwierdzenia prawidłowego funkcjonowania instalacji wentylacyjnej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w dziale eksploatacji tel. 61 8111 573/574-576 lub 61 8127 412.

Osiedla

Wyróżnienia