Wymiana grzejników

W zakresie instalacji centralnego ogrzewania (C.O.) podział obowiązków między Spółdzielnię a lokatorów określony został w § 5 „Regulaminu obowiązków Spółdzielni oraz lokatorów w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z lokatorami zwalniającymi lokale”.

Zgodnie z ww. regulaminem do obowiązków Spółdzielni należy:

 • 1) naprawa i wymiana instalacji centralnego ogrzewania (węzła, pionów, poziomów, rozdzielaczy, zaworów), przy czym granicą odpowiedzialności Spółdzielni jest:
  • a) przy instalacji poziomej – zawór odcinający zasilanie lokalu, stanowiący własność Spółdzielni,
  • b) przy instalacji pionowej – punkt przed zaworem termostatycznym przy grzejniku (zawór stanowi własność użytkownika lokalu) na zasilaniu oraz punkt przed zaworem odcinającym lub śrubunek na powrocie (w przypadku braku zaworu odcinającego)
 • 2) naprawa i wymiana grzejników, z wyłączeniem grzejników zamontowanych przez użytkowników lokali we własnym zakresie oraz grzejników w lokalach posiadających status odrębnej własności.

Natomiast do obowiązków lokatora należy koszt zakupu materiałów (tj. grzejników, zaworów termostatycznych lub radiowych podzielników ciepła uszkodzonych z winy użytkownika) wraz z koszem ich wymiany lub naprawy, przy uwzględnieniu granic odpowiedzialności, o których mowa powyżej.

W sytuacji, gdy lokator zdecyduje się na wymianę grzejnika obowiązuję następująca procedura:

 • 1) złożenie pisemnego wniosku do Spółdzielni o wyrażenie zgody na wymianę grzejników - należy podać planowany termin wymiany, metodę wykonania wymiany, model i moc grzewczą grzejników – te kwestie wymagają bezwzględnego, uprzedniego uzgodnienia z działem eksploatacji, przy czym Spółdzielnia informuje, że nie wyraża zgody na montaż grzejników aluminiowych,
 • 2) prace montażowe związane z wymianą grzejników można wykonać poza sezonem grzewczym,
 • 3) prace montażowe związane z wymianą grzejników należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz własnym staraniem i na własny koszt,
 • 4) montaż grzejników wiąże się z koniecznością spuszczenia i ponownego napełnienia wody w układzie centralnego ogrzewania oraz koniecznością sprawdzenia szczelności instalacji centralnego ogrzewania – czynności te wykonuje firma wyznaczona przez Spółdzielnię; termin spuszczenia wody z instalacji C.O. lokator powinien ustalić z działem eksploatacji, a następnie w ciągu 2 dni roboczych od daty spuszczenia wody należy zgłosić do działu eksploatacji gotowość do napełnienia instalacji C.O. – ww. czynności są wykonywane odpłatnie, tj. na koszt lokatora (cena brutto wynosi 87,00 zł za 1 pion). Odpłatnie (w razie zamontowania) zostanie również zaplombowany zawór powrotny przy grzejniku (17,00 zł/szt.- netto).
 • 5) podzielniki ciepła, po wykonaniu prac montażowych, przekłada serwisant firmy rozliczającej TECHEM (usługi serwisowe są również odpłatne - 19,74 zł brutto /1 podzielnik),
 • 6) obowiązuje zakaz składania zdemontowanych grzejników i gruzu pod śmietnikiem; po wymianie należy dokonać utylizacji grzejników własnym staraniem i na własny koszt – w tym celu należy przedłożyć w dziale eksploatacji dokument potwierdzający właściwą utylizację.

W przypadku naruszenia ww. zasad wymiany grzejników zastosowanie ma pkt. II ppkt. 16.7 „Regulaminu rozliczania kosztów zużycia ciepła w celu ogrzewania lokali”, zgodnie z którym „niezgłoszenie lub niewyrażenie zgody przez użytkownika na montaż uzupełniający lub naprawczy (np. po montażu grzejnika), obejmujący montaż podzielnika, plomby na zaworze powrotnym, itp. – powoduje, iż dane pomieszczenia zostaną rozliczone wg iloczynu maksymalnego odczytu dla danego węzła lub nieruchomości i współczynników korygujących, o których mowa w części II. pkt 9.9. dla danego pomieszczenia. Wszystkie koszty związane z usługami serwisowymi w przypadkach określonych w pkt. 16.7. ponosi użytkownik”.

Szczegółowe informacje można uzyskać w dziale eksploatacji tel. 61 8111 573/574-576 lub 61 8127 412.

Osiedla

Wyróżnienia