Remont mieszkania

W sytuacji, gdy lokator zdecyduje się na remont lub modernizację mieszkania i przeprowadzenie robót budowlanych obowiązują następujące zasady:

Roboty takie jak np. ułożenie posadzek, montaż drzwi wewnętrznych, roboty malarskie powinny być wykonywane przez osoby lub firmy posiadające odpowiednie kwalifikacje (uprawnienia budowlane lub rzemieślnicze, a w przypadku instalacji – odpowiednie uprawnienia elektryczne, gazowe, itp.), a stosowane materiały powinny być dopuszczone do wbudowania.
Lokator ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania wykonawców ww. robót.

W czasie trwania prac remontowych lokator obowiązany jest do dbałości o uporządkowanie terenu w otoczeniu lokalu poprzez bieżące sprzątanie i usuwanie śmieci oraz odpadów budowlanych.

Bezwzględnie zakazane jest:

 • 1) składowanie odpadów budowlanych pod śmietnikiem lub wrzucanie ich do pojemników na odpady komunalne – lokator zobowiązany jest do usunięcia odpadów we własnym zakresie i na własny koszt,
 • 2) malowanie na inny kolor zewnętrznych i wewnętrznych ścian balkonów i loggi, stolarki okiennej, balustrad balkonowych czy parapetów zewnętrznych.
 • 3) wykonywanie podłączeń do instalacji elektrycznej, gazowej, wodnej, centralnego ogrzewania przebiegającej w pomieszczeniach wspólnych budynku (np. zakładanie gniazd poboru prądu elektrycznego na użytek własny oraz instalowanie urządzeń zasilanych prądem elektrycznym lub gazem),
 • 4) samowolne montowanie urządzeń nadawczych oraz używanie innych urządzeń elektrycznych powodujących zakłócenia w odbiorze programu radiowego i telewizyjnego,
 • 5) dokonywanie samowolnych zmian w ustawieniu nastaw wstępnych zaworów termostatycznych grzejników c.o. w lokalach mieszkalnych i użytkowych, jak również w pomieszczeniach ogólnodostępnych,
 • 6) dokonywanie we własnym zakresie jakichkolwiek przeróbek lub napraw instalacji oraz manipulowania przy urządzeniach technicznych lub instalacjach znajdujących się w części wspólnej budynku,
 • 7) dokonywanie we własnym zakresie napraw bezpieczników instalacji elektrycznych znajdujących się poza obrębem mieszkania (np. na klatkach schodowych, w piwnicach, itp.), ze względu na grożące niebezpieczeństwo porażenia oraz możliwość spalenia instalacji - w przypadku stwierdzenia tego typu uszkodzeń należy niezwłocznie zawiadomić dział eksploatacji,
 • 8) samowolne wchodzenie na dach budynku.

Zgody Zarządu Spółdzielni wymagają następujące roboty:

 • 1) zabudowa loggii lub balkonu, a także okratowanie okien, montaż żaluzji zewnętrznych, markiz czy daszków,
 • 2) prace remontowe związane z demontażem ścian działowych, zmianą ich usytuowania oraz wymianą okien,
 • 3) montaż domofonów w budynku,
 • 4) przerabianie instalacji znajdującej się w lokalach (np. instalacji gazowej, elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, i innej),
 • 5) wykonywanie jakichkolwiek prac budowlanych naruszających konstrukcję budynku,
 • 6) w przypadku wymiany okien patrz tutaj
 • 7) w przypadku wymiany grzejników patrz tutaj

W przypadku instalacji elektrycznej - możliwa jest naprawa instalacji elektrycznej znajdującej się w lokalu, począwszy od tablicy zabezpieczeń (bezpieczniki) lub zabezpieczeń „S” (tzw. szybkiego wyłączenia na zabezpieczeniu lokalu) wraz ze znajdującą się w lokalu instalacją, gniazdami wtykowymi i przełącznikami – prace elektryczne powinny być wykonywane przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia.

Zasady postępowania określa „Regulamin porządku domowego” oraz „Regulamin obowiązków Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie napraw wewnętrznych lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z użytkownikami zwalniającymi lokale”.

Szczegółowe informacje można uzyskać w dziale eksploatacji tel. 61 8111 573/574-576 lub 61 8127 412.

Odpowiedzialność za nieprawidłowe działania lub zaniechania

Za szkody powstałe w budynkach/ nieruchomościach Spółdzielni w wyniku wykonywania przez lokatora prac remontowych bez należytego zabezpieczenia i należytej fachowości odpowiada lokator. Lokator pokrywa koszty usuwania szkód powstałych w lokalu własnym oraz w lokalach sąsiednich na skutek nie wykonania napraw wewnątrz lokalu należących do obowiązków użytkownika, jak również powstałych wskutek używania lokalu i urządzeń wspólnych niezgodnie z przeznaczeniem lub obowiązującymi przepisami.

W przypadku, gdy lokator narusza postanowienia ww. regulaminów Spółdzielnia wzywa pisemnie do wykonania obowiązków, z jednoczesnym wskazaniem terminu wykonania. Jeżeli wezwanie to nie zostanie zrealizowane, Spółdzielnia może wykonać zalecenie we własnym zakresie, a kosztami wykonania obciążyć zobowiązanego. W przypadku odmowy zapłaty Spółdzielnia kieruje sprawę na drogę postępowania sądowego.

W stosunku do lokatorów, którzy w sposób uporczywy nie przestrzegają postanowień ww. regulaminów Zarząd Spółdzielni może kierować do właściwych organów państwowych wnioski o wszczęcie postępowania i ukaranie. Ponadto w stosunku do członków Spółdzielni Zarząd Spółdzielni może wystąpić do Rady Nadzorczej o wykluczenie członka ze Spółdzielni, a w stosunku do osób korzystających z lokali na podstawie innych tytułów prawnych niż spółdzielcze prawa do lokali - Spółdzielnia może wytoczyć powództwo o rozwiązanie przez sąd stosunku prawnego uprawniającego do używania lokalu i nakazanie jego opróżnienia.

Osiedla

Wyróżnienia