Porządek w części wspólnej

Posiadanie mieszkania w bloku wiąże się nie tylko z korzystaniem z zajmowanego lokalu, ale także oznacza korzystanie z nieruchomości wspólnej czyli z gruntu i tych części budynku, które nie służą wyłącznie do użytku poszczególnych właścicieli lokali (np. klatka schodowa, piwnica, wózkarnia, itp.).

Posiadacz lokalu ma zatem prawo do współkorzystania z nieruchomości wspólnej zgodnie z jej przeznaczeniem. Przeznaczenie części wspólnej często jest jednak niewłaściwie rozumiane. Zdarza się, że na klatkach schodowych ustawiane są przedmioty (rowery, wózki, buty, donice, kartony itp.), które swoje miejsce powinny mieć w lokalu, w wózkarni, czy w piwnicy.

Takie zachowanie powoduje następujące problemy:

  • 1) po pierwsze zaśmiecanie części wspólnej powoduje obniżanie jej walorów estetycznych np. ściany klatek schodowych są brudzone kołami rowerów czy wózków; wystawiane są na klatki kwiaty, które nie kwalifikują się już do trzymania w mieszkaniu i szpecą, zamiast dekorować; w piwnicach gromadzone są różnego rodzaju sprzęty i stare meble, itp.,
  • 2) po drugie - (co jest istotniejsze) klatka schodowa jest główną drogą ewakuacji w sytuacjach zagrożeń, np. w przypadku pożaru. Pozostawione na drodze ewakuacyjnej przedmioty skutecznie mogą ograniczyć możliwość ucieczki czy dotarcie z pomocą odpowiednim służbom ratunkowym,
  • 3) po trzecie – pozostawione w piwnicach przedmioty (np. stare meble) stwarzają zagrożenie pożarowe i mogą stanowić zarzewie pożaru.

Administracja często otrzymuje zgłoszenia dotyczących opisanego problemu. Często doniesienia są anonimowe, ponieważ sąsiedzi nie lubią skarżyć wzajemnie na siebie.

W takich sytuacjach, gdy znany jest lokator naruszający porządek i czystość w nieruchomości wspólnej Spółdzielnia zwraca się do niego na piśmie o zaprzestanie takich działań i usunięcie ich skutków. Dokonywane są także coroczne przeglądy klatek schodowych, piwnic i garaży pod względem zachowania bhp i p.poż. W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości Spółdzielnia zawiadamia o tym fakcie osobę odpowiedzialną np. za pozostawienie starych mebli w piwnicy oraz wyznacza termin na ich usunięcie. Po bezskutecznym upływie terminu pozostawione w części wspólnej przedmioty są usuwane. Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym „Regulaminem porządku domowego” do obowiązków lokatorów należy m.in. utrzymanie czystości na klatkach schodowych oraz w pomieszczeniach budynku przeznaczonych do wspólnego korzystania (np. w piwnicach, windach, klatkach schodowych, suszarniach, pralniach) i na terenie wspólnym (tj. na trawnikach, chodnikach, placach zabaw, parkingach, śmietnikach).
Uporczywe naruszanie postanowień „Regulaminu porządku domowego” może być podstawą wykluczenia Członka ze Spółdzielni, a to z kolei powoduje utratę prawa do lokalu i obowiązek jego opróżnienia i wydania Spółdzielni, przy czym Spółdzielnia nie ma obowiązku dostarczenia lokalu zamiennego.

Aby uniknąć niepotrzebnych sytuacji konfliktowych i zapewnić schludny wygląd klatek schodowych oraz innych części wspólnych, zachęcamy Państwa do korzystania z pomieszczeń gospodarczych, piwnic, wózkarni czy rowerowni znajdujących się Państwa nieruchomości. Klatki schodowe traktujcie Państwo nie jako magazyny, ale jako „przedsionek”, przez który wchodzicie Państwo do Waszego mieszkania.

Osiedla

Wyróżnienia