ODNOWIENIE POROZUMIENIA Z GMINĄ

Przypomnijmy, że w połowie ubiegłego roku Prezes Spółdzielni wystąpił do Wójta Gminy z propozycją zawarcia porozumienia, które umożliwiłoby poprawę warunków życia mieszkańców Koziegłów. Głównie chodziło o regulacje własności terenów, przez które przebiegały ciągi komunikacji samochodowej i pieszej. Dla przykładu część chodników przy budynku nr 15B i 16 na Osiedlu Leśnym leży na gruncie gminnym, co uniemożliwiało Spółdzielni ich remontowanie. Po kilku miesiącach rozmów i negocjacji, dopiero 2 października br. ówczesny wójt Gminy Czerwonak Mariusz Poznański oraz prezes Spółdzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego w Koziegłowach Ryszard Jaroniec podpisali porozumienie o współpracy.

Po ubiegłorocznych wyborach do samorządu gminy i zasadniczych zmianach personalnych, „październikowe porozumienie” zostało odnowione przez nowego wójta Jacka Sommerfelda i po uaktualnieniu w dniu 13 stycznia 2015 r. ponownie podpisane.

Przypomnijmy także, że przedmiotem wzajemnych ustaleń, a następnie działań, jest cały pakiet zagadnień związanych głównie z regulacją prawną terenów oraz ich przeznaczeniem, jak też wspólna realizacja nowych przedsięwzięć i inwestycji.

W porozumieniu czytamy:
„W celu realizacji zadań własnych Gminy oraz zadań statutowych Spółdzielni, a także dla konsolidacji lokalnej społeczności w dążeniu do zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich i wiejskich gminy Czerwonak z poszanowaniem walorów środowiska naturalnego, rozwoju ekonomicznego i troską o człowieka Strony niniejszego Porozumienia postanawiają, co następuje.

Mając na uwadze skomplikowaną sytuację terenowo-prawną na obszarze administracyjnym Gminy i obszarze działania Spółdzielni, Strony Porozumienia postanawiają, że wszystkie problemy związane z regulacją terenów, ich przeznaczeniem, zagospodarowaniem, realizacja nowych przedsięwzięć i inwestycji będą rozwiązywać w porozumieniu i z uwzględnieniem wzajemnych interesów. W tym celu Strony powołują zespół, którego zadaniem jest wypracowanie wspólnego stanowiska oraz zaproponowanie organom Gminy i Spółdzielni sposobu rozwiązania rozpatrywanego problemu.

W skład zespołu powołuje się ze strony Gminy zastępcę Wójta Janusza Andrzejewskiego, a ze strony Spółdzielni Dyrektora Waldemara Filipowicza.

Z uwagi na równolegle funkcjonowanie jednostek pomocniczych Gminy - to jest osiedli i organów Spółdzielni - to jest zebrania członków, Strony Porozumienia zobowiązują się do systematycznej wymiany poglądów w zakresie najważniejszych kwestii będących przedmiotem obrad tych organów oraz przedsięwzięcia środków wzajemnie się uzupełniających i spójnych w celu rozwiązania zaistniałych problemów zgłaszanych przez mieszkańców.”

Strony także ustaliły, że ich działania nie mogą naruszać przepisów prawa oraz interesów publicznych i gospodarczych stron Porozumienia, oraz że wszystkie kwestie wynikłe na tle realizacji Porozumienia oraz wykonywania zadań ustawowych i statutowych przez Strony, będą załatwiane na drodze ugodowej i polubownie.

Osiedla

Wyróżnienia