Zasady użytkowania hali garażowej

 • 1. Z hali garażowej (w celach garażowych) mogą korzystać tylko osoby posiadające prawo do miejsca postojowego lub osoby przez nie upoważnione, ewentualnie – wyłącznie w celu przechodu - inne osoby korzystające z pomieszczeń wspólnych znajdujących się przy hali.
 • 2. W całej hali garażowej obowiązuje ograniczenie prędkości do 5 km/h oraz obowiązek używania świateł mijania podczas ruchu pojazdu.
 • 3. Parkowanie pojazdów może odbywać się tylko na miejscu postojowym, do którego posiada się prawo. Parkowanie na innych miejscach jest niedozwolone.
 • 4. Zakazane jest parkowanie pojazdów poza oznaczonymi liniami, miejscem postojowym, a także parkowania pojazdów na wjazdach oraz miejscach przeznaczonych do przejazdu.
 • 5. Użytkownicy hali garażowej zobowiązani są do przestrzegania przepisów i ppoż.
 • 6. Użytkownicy hali garażowej zobowiązani są do niezanieczyszczania środowiska, niedopuszczania do wycieków oleju, paliw, itp.
 • 7. W przypadku boksów garażowych dopuszczalne jest przechowywanie dla bieżących potrzeb: 4 szt. opon (zamiennie zimowe/letnie), płynów uzupełniających do samochodu czy drobnych akcesoriów samochodowych zmagazynowanych na półce (regale) metalowej ustawionej na tylnej ścianie (murowanej) garażu.

Na terenie hali garażowej oraz boksów garażowych zabronione jest:

 • 1) palenie lub używanie otwartego ognia,
 • 2) magazynowanie jakichkolwiek paliw, substancji łatwopalnych czy pustych pojemników po paliwie, itp.,
 • 3) tankowanie,
 • 4) wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się czy też utrudnienie ewakuacji lub prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych,
 • 5) używanie hali garażowej lub boksów garażowych jako miejsc służących do przechowywania lub składowania przedmiotów (jak np. piwnice czy magazyny), które nie dotyczą bieżącego użytkowania samochodu - stwarza to możliwość powstania pożaru, jego szybkiego rozwoju i rozprzestrzeniania się na budynek mieszkalny,
 • 6) naprawianie pojazdów mechanicznych (samochodów, motorów itp.),
 • 7) wykonywanie czynności związanych z eksploatacją pojazdów stanowiących zagrożenie pożarowe jak np. wymiana oleju,
 • 8) wjeżdżanie i garażowanie samochodów wyposażonych w instalację zasilaną ciekłym gazem,
 • 9) nieuzasadnione pozostawianie pojazdów z pracującym silnikiem,
 • 10) parkowanie pojazdów z nieszczelnym układem paliwowym,
 • 11) parkowanie pojazdów z nieszczelnym układem olejowym,
 • 12) zanieczyszczanie garażu,
 • 13) używanie nagłośnienia w pojazdach (głośna muzyka),
 • 14) mycie pojazdów i używanie spryskiwaczy.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 poz. 719).
Użytkownie hal garażowych / boksów garażowych w sposób niezgodny z ww. rozporządzeniem stanowi działanie zagrażające zdrowiu i życiu ludzi, co wiąże się z odpowiedzialnością karną określoną w art. 163 i 164 kodeksu karnego.

Przeglądy ppoż. i bhp
Spółdzielnia dwa razy w roku prowadza przeglądy hali garażowych i boksów garażowych w celu stwierdzenia stanu ppoż. i bhp.
W przypadku stwierdzenia niewłaściwego użytkowania hali garażowej lub boksów garażowych wysyłane są pisma wzywające właścicieli garaży do ich uporządkowania i przywrócenia stanu zgodnego z przepisami prawa. Po dwukrotnym bezskutecznym wezwaniu Spółdzielnia dokonuje pisemnego zgłoszenia naruszenie przepisów bhp i ppoż. do prokuratury.

W sytuacji, gdy pojazd pozostawiony na drodze pożarowej uniemożliwia dojazd do posesji, użytkownik pojazdu może zostać obciążony kosztami strat powstałych w wyniku utrudnienia akcji ratunkowej.

W przypadku stwierdzenia zaparkowania pojazdu nie na swoim miejscu lub w miejscach do tego nie przeznaczonych wszczęte zostaje postępowanie sądowe o naruszenie posiadania.

Więcej informacji dostępnych w "Regulaminie użytkowania garaży"

Osiedla

Wyróżnienia