Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy to kwota przyznawana z budżetu gminy na pokrycie części kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego dla osób i rodzin o najniższych dochodach.

Przepisy dotyczące dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21.06.2001r. o dodatkach mieszkaniowych.( Dz.U. z dnia 2013r. poz. 966 z późn.zm.)

Uprawnionymi do otrzymania dodatku są najemcy i podnajemcy lokali, osoby mieszkające w lokalach, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do zajmowanego lokalu, osoby mieszkające w lokalach znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność, właściciele samodzielnych lokali, a także inne osoby posiadające tytuł prawny do zajmowanego lokalu. Kryterium stanowiącym podstawę przyznania dodatku jest dochód gospodarstwa domowego z ostatnich trzech miesięcy. Dochód ten oblicza się dodając wszystkie dochody brutto pomniejszone o koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenia społeczne (składki emerytalne, rentowe i chorobowe) osób, które stale zamieszkują razem w tym gospodarstwie (nie wlicza się też dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych oświadczeń pieniężnych i w naturze otrzymywanych z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego).

Dodatek przysługuje, jeżeli miesięczny dochód liczony na jednego członka gospodarstwa domowego, nie przekracza:
– w gospodarstwie jednoosobowym 175 procent najniższej emerytury
– w gospodarstwie wieloosobowym 125 procent najniższej emerytury.

Ponadto, bierze się pod uwagę powierzchnie użytkową lokalu mieszkalnego. Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli faktyczna powierzchnia lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30 procent lub nawet 50 procent, pod warunkiem jednak, że udział pokoi i kuchni w lokalu nie przekracza 60 procent powierzchni. Powierzchnia użytkowa lokalu w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego już powiększonej o 30% powierzchni normatywnej nie może przekroczyć:
– dla jednej osoby – 45,5 m kw.,
– dla dwóch osób – 52,0 m kw.,
– dla trzech osób – 58,5 m kw.,
– dla czterech osób – 71,5 m kw.,
– dla pięciu osób – 84,5 m kw.,
– dla sześciu osób – 91,0 m kw.

Dla każdej następnej osoby dolicza się pięć metrów kwadratowych. Dodatkowe 15 metrów kwadratowych dolicza się na osobę niepełnosprawną, poruszającą się na wózku lub jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w odrębnym pokoju. Wysokość dodatku to różnica między wydatkami na czynsz lub opłaty eksploatacyjne wraz z opłatami dodatkowymi (przyjmuje się 100 procent tych wydatków), a przyjętym procentowym udziałem dochodów gospodarstwa domowego, które można przeznaczyć na czynsz lub opłaty eksploatacyjne (w zależności od ilości i osób w gospodarstwie domowym wynosi on od 12 do 20 procent).

Osoba zamierzająca złożyć w gminie wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, powinna uprzednio zgłosić się do Spółdzielni (pok. nr. 13) z wypełnionym wnioskiem w celu potwierdzenia danych dotyczących lokalu i nieruchomości.

Uwaga!

Od dnia 01.01.2014r. istnieje możliwość otrzymania zryczałtowanego dodatku energetycznego, który jest formą pomocy przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy mający na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej. Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 10.04.1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)

Szczegółowych informacji dot. dodatków udziela:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku więcej tutaj: www.gopsczerwonak.pl

2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pobiedziskach więcej tutaj: www.opspobiedziska.pl

3. Poznańskie Centrum Świadczeń więcej tutaj: www.pcs-poznan.pl

4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie więcej tutaj: www.ops-murowanagoslina.pl

Osiedla

Wyróżnienia